Tumblelog by Soup.io
 • czarnuchowo
 • absolem
 • rainbowarrior
 • arwen
 • summerkiss
 • PeaceInHeart
 • hormeza
 • 1NdyGo
 • kakofonia
 • beyond-invisible
 • roxanne
 • notreadytodie
 • Marsova
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

2198 a7c5 390
Reposted frompesy pesy viapersona-non-grata persona-non-grata
0844 128e 390
0432 50fa 390
Reposted fromkoscheiis koscheiis viaazazel azazel
2801 af8f
Reposted fromzciach zciach viaSilentForest SilentForest
7531 43b7 390
KSA
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaazazel azazel
7045 d44f 390
Reposted fromnyaako nyaako viaazazel azazel
6124 9d10 390
7505 6a24 390
Milion małych kawałków
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaazazel azazel
6473 bc7c 390
Reposted fromPoranny Poranny viaazazel azazel
4853 0b1d 390
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viaazazel azazel
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSilentForest SilentForest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl